Политика на користење

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Содржините објавени на порталот на istokpress.mk се состојат од сопствени содржини, содржини од партнери/извори/автори кои се користат со нивна дозвола и прес/промотивни материјали наменети за слободна употреба во медиумите.

Содржините на порталот и услугите се заштитени со авторски права. Менувањето, позајмувањето, продажбата или дистрибуцијата на таквите содржини се можни само со претходна писмена дозвола од Istokpress.mk или сопствениците на содржините кои Istokpress.mk ги објавува со дозвола од партнерите и други издавачи.

 

АВТОРСКИ ПРАВА

Секое неовластено објавување содржина, односно фотографија, илустрација или текст од електронското издание во кој било друг медиум, издавачот, објавува дека чини 20.000 денари без пресметан ДДВ, по едно објавување на една фотографија, видео и текст.

Тој што неовластено ќе објави содржина, односно фотографија, илустрација или текст, се согласува на овие услови.

За неовластено објавување издавачот ќе достави фактура до објавувачот со рок на плаќање од 8 дена. Во случај фактурата да не биде платена во утврдениот рок, ќе биде пресметана законска, казнена камата и ќе биде поведена постапка за присилна наплата против неовластениот објавувач.

Без договор со Редакцијата на „Istokpress“ може да се преземат само:

-Наслов;

-Првите две-три реченици од текстот;

-Задолжително е да се постави линк кој води до интернет-страницата на „Istokpress.mk“, поточно до текстот што се презема;

-Фотографијата може да се користи исклучиво во мал формат (помала од 200 пиксели во хоризонтала).

Доколку корисниците смета дека дошло до повреда на авторските права на порталот, должен е да ја извести редакцијата на istokpress.mk на contact@istokpress.mk.

 

ЛИНКОВИ КОН ДРУГИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ

istokpress.mk содржи линкови кон надворешни страници кои кога е можно ќе се означуваат како такви. istokpress.mk нема надзор кон податоците, информациите и останатите содржини на надворешните интернет страници кои водат надвор од сопствениот портал и во целост се одрекува од секаква одговорност поврзана со содржините на интернет страниците креирани од страна на трети лица.

 

СОДРЖИНИ ДОБИЕНИ ОД КОРИСНИЦИТЕ И ПОСЕТИТЕЛИТЕ

istokpress.mk не ја контролира содржината која ја разменуваат нејзините корисници и не може да ја гарантира нејзината точност, потекло или квалитет. Во случај на сознание дека некоја содржина ги прекршува правните прописи на Република Македонија и/или меѓународните закони или го нарушува угледот на istokpress.mk како медиум, istokpress.mk го задржува правото на отстранување на таквите содржини од порталот без претходна најава. istokpress.mk нема на било каков начин да биде одговорна за содржини или губење и оштетување на содржини кое настанало поради користење на порталот на istokpress.mk.

istokpress.mk не е сопственик на содржините кои ги објавуваат или разменуваат посетителите на порталот и на нејзините услуги. istokpress.mk го задржува правото да користи некои од овие содржини во промотивни цели за Услугите во кои содржината е објавена.

 

ЈАВНО ДОСТАПНА СОДРЖИНА

Сите самоиницијативно пратени материјали, а посебно фотографии, видеа, текстови и слични авторски материјали (во понатамошниот текст: Материјали) можат еднаш или повеќе пати без временско ограничување, но и не мораат, да бидат објавени на порталот и услугите на istokpress.mk. Испраќачите на овие Материјали прифаќаат дека за испратените Материјали нема да биде исплатен никаков хонорар. Сите лица кои самоиницијативно испраќаат Материјали гарантираат дека истите Материјали претставуваат нивна сопственост и дека ги поседуваат авторските права.

 

КОРИСТЕЊЕ НА ПОРТАЛОТ И УСЛУГИТЕ

На корисниците на Istokpress.mk не им е дозволено:

а) објавување, испраќање и размена на содржини кои ги кршат постоечките македонски и/или меѓународни закони, содржини кои се навредливи, вулгарни, порнографски, расистички, шовинистички, заканувачки или е штетен на било кој друг начин;

б) објавување, испраќање, размена и пренесување на информации за кои посетителите знаат или претпоставуваат дека се лажни, а чие користење би можело да им нанесе штета на другите корисници;

в) лажно претставување во име на друго правно или физичко лице;

г) манипулирање со информациите со цел прикривање на потекло на содржините кои се објавуваат или испраќаат преку услугите на Istokpress.mk;

д) објавување, испраќање и размена на содржини кои се заштитени со авторски права;

ѓ) oбјавување, испраќање и размена на несакани содржини на корисниците без нивна согласност или барање, како што се промотивни материјали, рекламни пораки, „спам“, верижни писма, лажни наоди или тврдења.

е) свесно објавување и размена на содржини кои содржат компјутерски вируси или слични злонамерни компјутерски датотеки или програми со цел уништување или ограничување на работата на било кој компјутерски софтвер и/или хардвер и телекомуникациска опрема;

ж) собирање, чување и објавување на лични податоци на други корисници

istokpress.mk го задржува правото да ги отстрани содржините за кои смета дека не одговараат на овие Услови за користење, како и да ги укине корисничките налози на регистрираните корисници без претходна најава во случај на недозволено користење, односно при повреда на овие Услови за користење.

Со прифаќање на овие Услови за користење, корисникот прифаќа и согласен е дека услугите и содржините на Istokpress.mk ќе вклучуваат реклами, разни известувања, пораки од администраторите и слични пораки од Istokpress.mk за редовно известување на посетителите/корисниците на порталот и нормално функционирање на сите услуги и содржини на порталот Istokpress.mk.

 

ЛИНКОВИ КОН ДРУГИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ

istokpress.mk содржи линкови кон надворешни страници кои кога е можно ќе се означуваат како такви. istokpress.mk нема надзор кон податоците, информациите и останатите содржини на надворешните интернет страници кои водат надвор од сопствениот портал и во целост се одрекува од секаква одговорност поврзана со содржините на интернет страниците креирани од страна на трети лица.

 

ПРОМЕНА НА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ

istokpress.mk го задржува правото на промена на Условите на користење во било кое време и нема да биде одговорна за можни последици кои произлегле од такви промени. Промените стапуваат на сила со објавување на порталот или услугите на istokpress.mk.

Веб -страницата користи колачиња. Со клик на Прифаќам се согласувате со политиката на приватност и колачиња. Прифаќам Повеќе